Povinná výbava vozidiel

1.) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N sú:

 • náhradné elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu,
 • náhradné vláknové žiarovky s výnimkou svetelných zdrojov s plynovou výbojkou, ak sa používajú vo vozidle v svetlometoch alebo svietidlách s vymeniteľným zdrojom svetla, a to po jednej žiarovke z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla, a náradie potrebné na ich výmenu s výnimkou zvláštneho výstražného svetla,
 • príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka,
 • kľúč na matice alebo na skrutky kolies,
 • náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru1) s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso; to sa nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, ak pri schválení podľa osobitného predpisu1) nebolo určené inak.

2.) Povinná výbava podľa ods. 1 písm. c) až e) sa nevzťahuje na:

 • vozidlá, ktorémajú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
 • vozidlá kategórie M1 a N1, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie,
 • mestské autobusy, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

3.) Ustanovenie odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahuje aj na vozidlá kategórie C a ustanovenie
      odseku 1 písm. a) až d) sa vzťahuje aj na vozidlá kategórie T a Ps.

4.) Povinnou výbavou prípojného vozidla kategórie O2 až O4 a kategórie R2 až R4 je:

 • náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso.

5.) Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
      prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
      prevyšujúcou 750 kg je:

 • najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený; pri motorovom a prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.

6.) Povinnou výbavou motorového vozidla s prevádzkovou hmotnosťou prevyšujúcou 400 kg je:

 • ťažná tyč alebo ťažné lano schváleného typu podľa § 8 zákona určené na vlečenie vozidiel; to neplatí pre motocykel.

7.) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie L3e až L5e a L7e sú:

 • náhradné elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu,
 • náhradné vláknové žiarovky s výnimkou svetelných zdrojov s plynovou výbojkou, ak sa používajú vo vozidle v svetlometoch alebo svietidlách s vymeniteľným zdrojom svetla, a to po jednej žiarovke z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla, a náradie potrebné na ich výmenu.

8.) Povinnou výbavoumotorového vozidla kategórie:

 • L3e až L5e a L7e je motolekárnička,
 • M1, N, T, C a Ps je autolekárnička,
 • M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie je jedna autolekárnička pre hromadnú dopravu,
 • M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie sú dve autolekárničky pre hromadnú dopravu.

9.) Motolekárnička a autolekárnička:

 • musia byť použiteľné a ich obsah uvedený v prílohe č. 1 musí byť v exspiračnej dobe.

10.) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie L2e, L4e, až L7e, M, N, T, C a Ps je:

 • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27.2)

11.) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie:

 • M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
 • M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
 • N2, N3, T, C a Ps je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
 • Ma N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.

12.) Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do

 • úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden hasiaci prístroj sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

13.) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps je:

 • bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), pričom bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

14.) Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 t
        s výnimkou návesových ťahačov musia byť povinne vybavené:

 • zadnou označovacou tabuľkou pre ťažké motorové vozidlá podľa predpisu EHK 702) a vozidlá kategórie O1 až O3 dlhšie než 8 m (vrátane oja) a všetky vozidlá kategórie O4 musia byť povinne vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu EHK 70.2) Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre ťažké motorové vozidlá a dlhé vozidlá musia byť vykonané podľa predpisu EHK 70 - príloha 15.2)

15.) Vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km.h-1 musia byť vybavené:

 • zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69.2) Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá musia byť vykonané podľa predpisu EHK 69 - príloha 15.2)

16.) Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn,
        musia byť:

 • v zadnej časti vozidla, a vozidlá kategórie M2 a M3 navyše aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom „CNG" podľa predpisu EHK 110 - príloha 6.2)

17.) Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn,
        musia byť:

 • v zadnej časti vozidla, a vozidlá kategórie M2aM3 navyše aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom „LPG". Identifikačný znak „LPG" pozostáva z nálepky odolnej voči počasiu, ktorá je vyhotovená v žltom kruhu lemovaná čiernou farbou s vonkajším priemerom 70 až 110 mm, s výškou písmen 30 mm, šírkou písmen a lemu kruhu 3 mm. Slovo „LPG" musí byť vycentrované na stred nálepky.

18.) Vozidlá, pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené, ťahané vymeniteľné stroje,

 • ktorých šírka prevyšuje 2,55 m, pri vozidlách s tepelne izolovanou nadstavbou 2,60 m, a vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy alebo za státia v jazdnej dráhemusia byť na predných a zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla povinne vybavené červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 80 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45o nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 250 mm. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2.5) Ak konštrukcia vozidla nedovoľuje vyznačenie výstražných farebných pruhov na pevnej časti vozidla, môže byť toto označenie na odnímateľných štítoch pevne pripevnených na vozidlo.

19.) Vozidlá kategórií M2, M3, N2, N3, O, T, C, P, R a S musia byť na zadnej časti karosérie,
        a to ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici povinne vybavené označením
        s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou:

 • pri vozidlách s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcu 35 km.h-1 na najbližšie nižšie celé číslo,
 • pri ostatných vozidlách na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi.

20.) Označenie musí byť vo vyhotovení kruhu bielej farby,

 • ktorý je lemovaný červenou farbou s vonkajším priemerom 200 mm; písmená v kruhu musia mať výšku „k" 35 mm, „m" 24 mm, číslice 75 až 80 mm, hrúbka čiary písmen 6mma číslic 12 mm. Farba nápisu je čierna. Označenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 15) (červená a biela), písmená a číslice sú nereflexné. Ak nie je možné na vozidlách kategórií O1, O2, P, R a S umiestniť označenie s priemerom 200 mm, je prípustné použiť označenie s vonkajším priemerom 150 mm; potom písmená v kruhu musia mať výšku „k" 20 mm, „m" 14 mm, číslice musia mať 75 až 80 mm, hrúbka čiary písmen je 3,5 mm a číslic 12 mm.